logo ESF + EU      vlajka ČR    logo UP Olomouc    logo SOŠ Olomouc obrázek ICT physics ICT physics
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školáchValid HTML 4.01 Transitional

poslední aktualizace:


©2007    created by: Petr Hamal
konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělání kvalitativní rozvoj učitelství fyziky modulární přístup v počátečním vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů příležitost pro ženy
technické materiály a moderní technologie tvorba multimediálních studijních materiálů pro výuku matematiky studentů využití sw Mathematica k tvorbě multimediálních studijních materiálů  

Další řešené projekty

Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání
(GAČR 406/05/0188)


Vedoucí řešitelka projektu

Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.

Přírodovědecká fakulta UP
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc

tel.: 585 634 180
e-mail: danuse.nezvalova@upol.cz

Řešitelská pracoviště

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc
Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové
Centrum humanitních studií Univerzita T. Bati Zlín

Řešitelé

prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc., UP Olomouc
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., UTB Zlín
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., UHK Hradec Králové
doc. RNDr. Jaroslav Jurčák, Ph.D., UP Olomouc
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc., UP Olomouc
doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., UP Olomouc
RNDr. Renata Holubová, CSc., UP Olomouc
Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D. UTB Zlín
Mgr. Karla Hrbáčková, UTB Zlín

Webové stránky projektu: http://www.science.upol.cz/


Východiska

Paradigma teorie konstruktivismu začíná stále více pronikat do způsobu uvažování o přírodovědném vzdělávání, což dokumentuje zvýšená publikační činnost zejména v anglosaské a německé literatuře. V naší pedagogické literatuře se již objevují také některé práce, ale v minimálním počtu v oblasti přírodovědného vzdělávání. Vnímání poznání jako konstrukční činnosti se vztahuje jak na poznávací činnost žáka, stejně jako učitele přírodovědných předmětů či výzkumníka v oblasti oborových didaktik přírodovědných předmětů. Základním východiskem je chápání vědeckých představ a představ žáků (prekonceptů) jako rovnocenných zdrojů pro rekonstrukci obsahové struktury. Způsob uplatňování vztahů mezi poznáním žáka a vědeckými pohledy je rozhodujícím faktorem v konstruktivisticky orientovaném přístupu. V tomto přístupu jsou chápány vědecké pozice stejně jako obsahy poznání, které jsou součástí představ každodenního života žáků jako osobní konstrukty příslušných jedinců. Prekoncepty nejsou vnímány jako mylné (miskoncepty) vzhledem k vědeckým konceptům, ale jsou chápány jako rovnocenné zdroje při konstrukci vyučování. Didaktická rekonstrukce těchto prekonceptů vychází ze snahy vytvořit smysluplné vyučování a výzkum učení se v oblasti přírodovědného vzdělávání. Výzkum těchto prekonceptů a změna těchto prekonceptů (concept change) je základem v konstruktivistickém pojetí přírodovědného vzdělávání.

Současný čistě instruktivistický přístup k výuce ve školách je charakterizován dominantním postavením učitele, receptivní pasivitou žáků. Vědecké poznatky jsou získávány ve formě, která vylučuje jejich pozdější aplikaci a využití. Žáci neumějí své znalosti použít v konkrétních situacích, protože nedovedou rozpoznat jejich vztah ke skutečnosti. Nedokáží své abstraktní poznatky přenést do reálné situace. Jednou z možných cest jak získat aktivní vědomosti je konstruktivistický přístup k výuce přírodovědných předmětů. V tomto přístupu je soudobá instruktivní učitelská praxe doplněna vybranými problémy učení prostřednictvím vytvoření vhodného učebního prostředí. Žák nejprve nové vědomosti dává do souvislosti se svými zážitky, svým pohledem na svět. Tento proces je individuální, relativní a nepředvídatelný. Cílem učitele musí být vytvářet obsahově bohaté, komunikativní prostředí, které osloví subjektivní oblast zkušeností a současně obsahuje nové hádanky, které zvou ke kreativní samoorientaci. Umění učitele spočívá v tom, že předvídá řetězec návazností mezi původní konstrukcí skutečnosti u žáka a vědeckými poznatky, které žák pojímá jako stav očekávaného rozporu a řeší a překonává cestou pokusů a omylů. V prostředí stojí individuum se subjektivním rozsahem znalostí a zkušeností.

Je skutečností, že ve výuce přírodovědných předmětů na školách převládá tradiční přístup, v němž sdělování poznatků učitelem v hotové podobě hraje rozhodující roli, v němž aktivita žáků je minimální a je kladen důraz na zapamatování. Učitel je zdrojem předávaných informací. Proto považujeme za vhodné zaměřit se na aplikaci současných pedagogických teorií do oblasti přírodovědného vzdělávání a dosáhnout nejen jeho zkvalitnění, ale také zvýšit zájem o výuku přírodovědných předmětů nejen u žáků, ale také i u budoucích učitelů těchto předmětů.

Z těchto předpokladů plynou následující východiska:

Cíle projektu

Základním cílem projektu je rozvinout konstruktivistický přístup do oblasti teorie výuky fyziky, chemie a biologie a zvýšit vědecko-výzkumný potenciál příslušných oborových didaktik. Tento základní cíl bude realizován v následujících specifických cílech:

Výstupy projektu