logo ESF + EU      vlajka ČR    logo UP Olomouc    logo SOŠ Olomouc obrázek ICT physics ICT physics
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školáchValid HTML 4.01 Transitional

poslední aktualizace:


©2007    created by: Petr Hamal
konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělání kvalitativní rozvoj učitelství fyziky modulární přístup v počátečním vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů příležitost pro ženy
technické materiály a moderní technologie tvorba multimediálních studijních materiálů pro výuku matematiky studentů využití sw Mathematica k tvorbě multimediálních studijních materiálů  

Další řešené projekty

Využití softwaru Mathematica k tvorbě multimediálních studijních materiálů k předmětu Teorie elektromagnetického pole (FRVŠ 1636/2007)


Řešitel: RNDr. Ivo Vyšín , CSc. (Přírodovědecká fakulta UP, katedra optiky)

Spoluřešitel: Mgr. Jan Říha, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP, katedra experimentální fyziky)


Anotace

Cílem navrhovaného projektu je názornější a přístupnější prezentace výsledků a závěrů dílčích partií předmětu Teorie elektromagnetického pole s využitím softwaru Mathematica. Předpokládá se, že způsob multimediální prezentace umožní bez dalších nároků na rozsah výuky předmětu názorné přiblížení výsledků většího počtu úloh, a to i v závislosti výsledků konkrétních úloh na jejich parametrech. V případě s časem proměnných polí bude možno názorně prezentovat i problémy časového vývoje jevů (např. pole oscilujícího dipólu v různých zónách). Výsledky prezentací budou využity i při tvorbě zkušebních testů.


Konkrétní výstupy

Konkrétní výstupy řešení je možno vyjádřit v následujících bodech:


Přínos k rozvoji fakulty

Názorná multimediální prezentace výsledků konkrétních řešených problémů Teorie elektromagnetického pole přiblíží ve větší míře tento předmět studentům. Dosažením lepšího propojení výsledků, vyjádřených v číselné formě či ve formě vzorců s grafickými výstupy, ať ve formě statických obrázků či animací, umožní lepší pochopení těchto výsledků a umožní získat názornější představu o řešených jevech. Lepší a širší pochopení Teorie elektromagnetického pole se odrazí také v bližším a přátelštějším přístupu k obtížnějším navazujícím předmětům, jako jsou Kvantová mechanika či Teorie kondenzovaných látek. Důsledkem bude komplexnější pohled studentů na obor fyzika.