Další řešené projekty

Využití softwaru Mathematica k tvorbě multimediálních studijních materiálů k předmětu Teorie elektromagnetického pole (FRVŠ 1636/2007)


Řešitel: RNDr. Ivo Vyšín , CSc. (Přírodovědecká fakulta UP, katedra optiky)

Spoluřešitel: Mgr. Jan Říha, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP, katedra experimentální fyziky)


Anotace

Cílem navrhovaného projektu je názornější a přístupnější prezentace výsledků a závěrů dílčích partií předmětu Teorie elektromagnetického pole s využitím softwaru Mathematica. Předpokládá se, že způsob multimediální prezentace umožní bez dalších nároků na rozsah výuky předmětu názorné přiblížení výsledků většího počtu úloh, a to i v závislosti výsledků konkrétních úloh na jejich parametrech. V případě s časem proměnných polí bude možno názorně prezentovat i problémy časového vývoje jevů (např. pole oscilujícího dipólu v různých zónách). Výsledky prezentací budou využity i při tvorbě zkušebních testů.


Konkrétní výstupy

Konkrétní výstupy řešení je možno vyjádřit v následujících bodech:

  • Multimediální prezentace výsledků konkrétních úloh v rámci přednášek a cvičení s využitím počítače a projektoru.
  • Začlenění prezentovaných výsledků ve větší míře do studijních materiálů.
  • Zveřejnění multimediálních prezentací na internetu.
  • Začlenění dílčích částí prezentací do zkušebních testů.
  • V případě zájmu studentů tvorba multimediálního CD.

Přínos k rozvoji fakulty

Názorná multimediální prezentace výsledků konkrétních řešených problémů Teorie elektromagnetického pole přiblíží ve větší míře tento předmět studentům. Dosažením lepšího propojení výsledků, vyjádřených v číselné formě či ve formě vzorců s grafickými výstupy, ať ve formě statických obrázků či animací, umožní lepší pochopení těchto výsledků a umožní získat názornější představu o řešených jevech. Lepší a širší pochopení Teorie elektromagnetického pole se odrazí také v bližším a přátelštějším přístupu k obtížnějším navazujícím předmětům, jako jsou Kvantová mechanika či Teorie kondenzovaných látek. Důsledkem bude komplexnější pohled studentů na obor fyzika.