Další řešené projekty

Modulární přístup v počátečním vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů
pro střední školy (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263)


Řešitel: Přírodovědecká fakulta, katedra experimentální fyziky, Univerzita Palackého Olomouc

Vedoucí projektu: prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.

Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

webové stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz/


Potřebnost projektu

Projekt vychází ze vzdělávacích potřeb studentů učitelství a studentů neučitelských oborů, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost, společenských potřeb rekonstrukce počáteční přípravy, aby budoucí učitelé získali kompetence, které jim umožní reagovat na měnící se roli učitele a změnami v učitelském vzdělávání, které rovněž probíhají v ostatních zemích EU a zejména potřeb budoucích zaměstnavatelů - škol.

Vzdělávání učitelů je vzhledem k povaze učitelské profese bipolární. Poměr dvou složek, které lze označit jako složku předmětovou a profesní, je stálým problémem studia učitelství nejen u nás, ale i v edukačně vyspělých zemích. Na základě požadavků reálné praxe se zvyšuje důležitost komunikativní složky výuky, ve které je budoucí učitel zaměřen více na toho, koho učí, než na předmět, kterému učí. Proto počáteční příprava musí vybavit budoucího učitele přírodovědných předmětů nejen nezbytnými kompetencemi v aprobačních oborech, ale také základní strukturou profesních kompetencí, nezbytných pro úspěšný výkon učitelské profese.

Projekt přispěje k naplnění globálního cíle - zvýšení uplatnitelnosti absolventů učitelských studijních programů tím, že vzhledem k realizaci nového čtyřfázového modelu pedagogické praxe budou kompetence učitele přírodovědných předmětů odpovídat potřebám škol a absolvent bude vybaven kompetencemi, odpovídajícími zejména potřebám změněné role učitele jako facilitátora žákova učení a současného konstruktivistického pojetí výuky přírodovědných předmětů.

Cíle projektu

 1. Vytvořit modulární systém v počáteční přípravy učitelů přírodovědných předmětů a vypracovat podpůrné studijní materiály včetně e-learningové formy;
 2. Zpracovat model kompetencí učitele přírodovědných předmětů;
 3. Podstatně rekonstruovat pedagogickou praxi;
 4. Vytvořit model profesní přípravy učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy;
 5. Vybudovat Centrum pro inovaci vzdělávaní učitelů (CIVU) přírodovědných předmětů;
 6. Zavést inovované studijní materiály do praxe - využívat vytvořené moduly v počáteční přípravě na PřF UP a Pdf UHK.

Klíčové aktivity

 1. Tvorba modulárního systému a vytvoření nových modulů;
 2. Zpracování modelu kompetencí učitele přírodovědných předmětů;
 3. Rekonstrukce pedagogické praxe;
 4. Model profesní přípravy učitelů přírodovědných předmětů pro SŠ;
 5. Vybudování Centra pro inovaci přípravného vzdělávání učitelů (CIVU) přírodovědných předmětů;
 6. Řízení a monitoring projektu;
 7. Publicita.

Předpokládané výstupy

 • Webové stránky projektu
 • Prezentace modulů (web stránky projektu): 9 nových modulů
 • Kompetence učitele
 • Publikace Kompetence a standardy učitele
 • Monografie Nové přístupy k profesní přípravě učitele přírodovědných předmětů pro střední školy
 • Semináře a workshopy pro studenty a učitele
 • Publikace Asistentská praxe
 • Prezentace na konferencích
 • E-learningové kurzy
 • DVD záznamy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.